Efektivo

Efektywny Komornik – Nextcloud

W porozumieniu z Kancelarią Raven nasz zespół dostosował Efektywnego Komornika, tak aby wspierał wymianę dokumentów na linii Komornik – Wierzyciel przy użyciu platformy Nextcloud.

Aby w pełni wykorzystać przygotowane rozwiązanie trzeba mieć dostęp do modułów: Eksporter Czynności oraz Spinacz.

Każde pismo egzekucyjne, w którym jednym z adresatów jest wierzyciel lub pełnomocnik wierzyciela, można przekazać przy użyciu naszego oprogramowania. W omawianym przykładzie skupimy się na przypadku wysyłania pojedynczego pisma “Zajęcie wynagrodzenia”.

Po utworzeniu pisma w programie komorniczym należy włączyć Efektywnego Komornika i przejść do modułu Filtracja.

 

 

Aby szybko odnaleźć dokument, uzupełniamy filtr Nazwa wierzyciela i przechodzimy do zakładki Czynności. Nazwę pisma wpisujemy w polu Nazwa czynności oraz określamy zakres dat utworzenia pisma, w tym przypadku jest to “Zajęcie wynagrodzenia” oraz data 07.11.2022. Następnie naciskamy przycisk Szukaj czynności.

 

W przypadku eksportowania wielu pism, można doprecyzować filtrację ustawiając pozostałe filtry, np. określić pracownika lub typ listu.

 

Wyfiltrowane pisma wyświetlą się na liście poniżej, należy je przekazać do modułu Eksporter Czynności naciskając odpowiedni przycisk.

 

 

W dolnej części modułu znajdują się ustawienia eksportu. W pierwszym menu od prawej strony wybieramy opcję NIE SCALAJ, w drugim WIERZYCIEL/PEŁNOMOCNIK, a dwa pozostałe przełączniki ustawiamy w pozycji wyłączonej tak jak na poniższym przykładzie.

 

UWAGA! JEDYNIE WSKAZANA KONFIGURACJA EKSPORTU GWARANTUJE POPRAWNE DZIAŁANIE DO WYMIANY KORESPONDENCJI POPRZEZ NEXTCLOUD.

 

Kolejnym krokiem jest naciśnięcie przycisku Eksportuj, którego postęp pracy można śledzić na pasku ładowania.

Po zakończeniu naciskamy przycisk Pobierz i w domyślnym folderze ‘pobrane’ zostanie zapisana paczka z eksportowanymi dokumentami.

 

 

Otwieramy folder z wyeksportowaną paczką i wypakowujemy pliki (naciskamy prawym przyciskiem myszy na paczkę i wybieramy opcję Wyodrębnij wszystkie… lub przy użyciu innego oprogramowania).

 

 

Następnie podpisujemy je podpisem kwalifikowanym (np. korzystając z programu Szafir) oraz wgrywamy na platformę Nextcloud do odpowiedniego folderu. Informacje o dostępie i danych logowania do nextcloud należy powziąć od wierzyciela.

 

 

Zwrotki od wierzyciela, do pism przekazanych w powyższy sposób, można dodać do programu komorniczego w zautomatyzowany sposób. Po pobraniu ich z odpowiedniego folderu, z platformy nextcloud należy otworzyć Efektywnego Komornika i przejść do modułu Spinacz.

 

 

Najeżdżamy myszką na przycisk Wybierz pliki i wybieramy opcję Zwrotki. W kolejnym oknie wskazujemy wybrane pliki na dysku i naciskamy przycisk Otwórz.

 

 

Na liście z lewej strony modułu zostaną wyświetlone dane o pliku, w środkowej części – podgląd na pierwszy z dokumentów, a z prawej – dane o sprawie, do której zostanie dołączony skan. Kolejnym krokiem jest naciśnięcie przycisku  Autoimport, powodujące uruchomienie funkcjonalności importującej zwrotki do odpowiednich adresatów w pismach.

 

 

Poprawne dołączenie skanu zostanie potwierdzone poprzez zaznaczenie checkboxów na liście w module.

Wynik importu zwrotki to:

  • zmiana stanu doręczenia dla odpowiedniego adresata pisma
  • dodanie daty odbioru pisma i powrotu ZPO
  • dodanie skanu zwrotki

 

Wyżej wskazany przykład pokazuje, w jaki sposób korzystać z rozwiązania dla jednego pisma. W przypadku wielu pism przekazywanych lub wielu zwrotek importowanych na raz postępujemy analogicznie.