Efektivo

Efektywny Komornik – moduł EKW

 

Moduł EKW służy do automatycznego odpytywania elektronicznych ksiąg wieczystych na platformie branzowa-ekw.ms.gov.pl, rozpoznawania wykazów i dołączania skanów do programu komornika wraz z kosztami za zapytanie.

 

 

Dostęp do modułu EKW jest możliwy poprzez menu boczne usługi Efektywny Komornik lub przez moduł Filtracja.

 


Moduł dzieli się na 3 sekcje:

 1. Ustawienia sposobu zapytania o elektroniczne księgi wieczyste. Użytkownik może ustawić przełączniki wg własnych preferencji lub wg wniosku wierzyciela.
 2. Lista spraw, zawierająca sprawy przekazane do odpytania przez użytkownika, wraz z danymi niezbędnymi do identyfikacji dłużnika.
 3. Sekcja z przyciskami, dzięki którym użytkownik może wykonać akcje na sprawach z listy powyżej.

 

Sposoby zapytania

 

 

Przełączniki w tej sekcji można podzielić na dwie grupy:

 1. Szukaj w zaawansowanych, Szukaj w wykreślonych, Tylko PESEL, Tylko pierwsze Imię i Nazwisko odpowiadają za ustawienia odpytywania na platformie Elektronicznych Ksiąg Wieczystych.
 2. Dodaj koszt (20,00 zł), Dodaj prezentatę dotyczą czynności, która zostanie dodana do programu komornika.

Opis działania przełączników:

 • Szukaj w zaawansowanych – zaznaczenie przełącznika skutkuje zmianą zakładki, w której program będzie wpisywał dane dłużnika na branzowa-ekw.ms.gov.pl. Kiedy przełącznik jest nieaktywny, dane dłużnika są wpisywane do zakładki Właściciel – os. fizyczna, natomiast kiedy jest zaznaczony program korzysta z zakładki Wyszukiwanie zaawansowane.

 

 • Szukaj w wykreślonych – zaznaczenie przełącznika skutkuje zaznaczeniem okienka odpowiadającego mu we wszelkich zakładkach na platformie Elektronicznych Ksiąg Wieczystych.

 

 

 • Tylko PESEL – po zaznaczeniu tego przełącznika program będzie wpisywał w danych wyszukiwania jedynie nr PESEL dłużnika.
 • Tylko pierwsze imię i nazwisko – włączenie tego przełącznika pozwala uniknąć sytuacji, kiedy dłużnik w polu imię lub nazwisko ma wpisany więcej niż jeden wyraz, np. Jan Krzysztof. Kiedy przełącznik będzie nieaktywny, program wypełni pola na platformie Elektronicznych Ksiąg Wieczystych tak jak są uzupełnione w programie komornika. Jeżeli przełącznik będzie aktywny, program w polu imię na EKW wpisze tylko Jan, oczywiście przy nazwisku działanie będzie analogiczne.

 

 

 • Nalicz koszt (20,00 zł) – gdy przełącznik jest włączony, po każdym wykonanym zapytaniu, do kosztów w sprawie zostanie dodana kwota za zapytanie. Wysokość kosztów za zapytanie można zmieniać w konfiguracji modułu w Efektywnym Komorniku.

 

 

 

 • Dodaj prezentatę – gdy przełącznik jest włączony, na skany wykazów w historii sprawy zostaje naniesiona prezentata. Ustawienia prezentaty dostępne są w konfiguracji modułu w Efektywnym Komorniku.

 

 

Lista spraw

 

 

Na liście wyświetlane są dane spraw przekazanych do modułu z podziałem na kolumny:

 • Lp. – liczba porządkowa
 • Checkbox – pole do zaznaczania wierszy
 • Sygnatura – sygnatura sprawy z programu komornika
 • Dłużnik – imię i nazwisko lub  nazwa dłużnika wraz z ikoną graficzną
 • Wierzyciel – nazwa wierzyciela
 • Dane – skróty (P – PESEL ; R – REGON ; M – imię matki ; O – imię ojca) danych niezbędnych do zapytania o elektroniczne księgi wieczyste. Skrót jest wyświetlany tylko wtedy, kiedy dłużnik posiada taka daną w bazie komornika. Istnieje możliwość wyświetlenia tych danych poprzez najechanie kursorem myszy na którykolwiek ze skrótów.

 • Akcja – w tej kolumnie do dyspozycji użytkownika są przyciski pozwalające zmienić warunki zapytania dla konkretnego wiersza. Po kliknięciu w przycisk z napisem DOMYŚLNE wyświetla się dodatkowe okno z ustawieniami sposobów zapytania.Po wybraniu innych ustawień niż domyślne i kliknięciu ZAPISZ, na liście zmieni się opis klawisza na INDYWIDUALNE i pojawi się dodatkowy przycisk powrotu do ustawień domyślnych.

 

 

 

 

 • Odpowiedź w systemie – w tej kolumnie wyświetlana jest informacja, czy w sprawie było wcześniej wykonane zapytanie o księgi wieczyste. Domyślnie moduł bada zapytania wykonane za pomocą EKW i jeżeli w danej sprawie było zrobione, wyświetla datę czynności z historii sprawy.
  Aby uniknąć ponownego zapytania, w sprawach w których użytkownik robił zapytanie zanim zaczął korzystać z programu EKW, w konfiguracji Efektywnego Komornika należy określić nazwę czynności obcej pod jaką historycznie użytkownik zapisywał odpowiedzi.

 

 


Na powyższym przykładzie zostały określone czynności zawierające frazy „Odp. EKW” i „Odp EKW” (można wpisać wiele opisów przy pomocy przycisków +/-). Jeżeli użytkownik przekaże do modułu sprawę, w historii której jest czynność obca zawierająca wskazaną frazę w nazwie, zostanie rozpoznana jako odpytana i w omawianej kolumnie wyświetlona zostanie data czynności obcej z historii sprawy.

 

 

 • Status – w tej kolumnie wyświetlane są informacje o statusie zapytania (brak, oczekuje na odpytanie, odpytano, błąd).

 

Działania modułu EKW

 

Aby wykonać zapytania na zaznaczonych sprawach należy użyć przycisku DODAJ DO ODPYTANIA.

 

 

Po kliknięciu w w/w przycisk dane spraw zostaną przekazane do programu z możliwością kontrolowania przeglądarek: EFEKTYWNY PRACOWNIK, jednocześnie na liście zmieni się status na OCZEKUJE NA ODPYTANIE.

 

 

Moduł EKW ma wbudowany system zabezpieczający przekazywanie spraw umorzonych i odpytanych wcześniej. Jeżeli użytkownik będzie chciał dodać do odpytania takie sprawy, po naciśnięciu przycisku pojawi się nowe okno wymagające potwierdzenie operacji.

 

 

Jeżeli przełączniki będą zaznaczone, tak jak na przykładzie, sprawy umorzone i odpytane nie zostaną przekazane do Efektywnego Pracownika.

Aby usunąć sprawy oczekujące na odpytanie, należy nacisnąć przycisk USUŃ OCZEKUJĄCE, dane spraw zostaną usunięte z Efektywnego Pracownika.

Przycisk RAPORT generuje arkusz kalkulacyjny z aktualną zawartością listy, plik jest zapisywany w folderze pobrane aktualnego użytkownika komputera.

 

 

Efektywny Pracownik

 

 

Po przekazaniu spraw do odpytania, trzeba włączyć aplikację EFEKTYWNY PRACOWNIK poprzez naciśnięcie przycisku w górnej części serwisu Efektywny Komornik.

Po włączeniu programu należy przejść do zakładki EKW, gdzie zostaną wyświetlone sprawy przekazane do odpytania na liście wraz z danymi.

 

 

Po naciśnięciu przycisku URUCHOM ZAZNACZONE program włączy przeglądarkę i rozpocznie proces logowania na serwerze branzowa-ekw.ms.gov.pl.

 

 

Wyświetli się okno wyboru certyfikatu podczas logowania, użytkownik musi wybrać odpowiedni certyfikat i nacisnąć przycisk OK. Po wykonaniu tego kroku rozpocznie się odpytywanie wybranych spraw, zapisywanie odpowiedzi w bazie danych i naliczanie kosztów za zapytanie.

 

Efekt pracy modułu

 

Po wykonaniu zapytania w historii sprawy zostanie dodana czynność obca pod nazwą: „Odp. EKW – negatywna” lub „Odp. EKW – pozytywna”, w zależności jaki będzie wynik zapytania.

 

 

Do czynności załączony zostanie skan z wykazem ksiąg wieczystych.

Do czynności i kosztów sprawy zostaną dopisane koszty zapytania w zależności od ustawy, wg której jest prowadzona sprawa egzekucyjna.

 

UKK:

 

 

Nowela 2010: